Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

Knihovní řád
Místní lidové knihovny ve Střelských Hošticích
 
V souladu se zřizovací listinou Obecní knihovny ve Střelských Hošticích schválenou zastupitelstvem obce dne 24.10. 2002 podle §4, odst. 6 zákona č. 257/2001 Sb.(knihovní zákon), vydávám tento knihovní řád:
 
 I.   Základní ustanovení
 
Čl. 1.
Poslání a činnost knihovny
 
Knihovna je knihovnou základní ve smyslu § 3 a 12 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon) a je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby (dále jen služby) vymezené § 2, 4 a 14 knihovního zákona.
 
Čl. 2
Veřejné knihovnické a informační služby
 
1)      Knihovna poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby, tak jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních knihovního zákona. Jsou to zejména:
 
a)      výpůjční služby
b)      meziknihovní služby
c)      informační služby
 
2)      Služby uvedené v odst. 1 tohoto Knihovního řádu (dále jen KŘ) poskytuje knihovna bezplatně.
3)      Knihovna poskytuje tyto placené služby – registrace uživatelů, MVS, Internet, reprografické služby. Tyt služby knihovna poskytuje v souladu s požadavkem § 4 odst. 2 až 4 knihovního zákona, tzn. že úhradu za ně může požadovat jen do výše skutečně vynaložených nákladů ) např. úhrada nákladů na administrativní úkony, poštovné, poplatky knihovnám, u internetu jsou zdroje zdarma, ale spojení je zpoplatněno apod.)
4)      Veškeré finanční částky (manipulační poplatky, sankční poplatky apod.) jsou účtovány ve výši stanovené ceníkem, který je přílohou KŘ.
 
II. Uživatelé knihovnických a informačních služeb
 
Čl. 3
Registrace uživatele
 
1)      Uživatelem knihovny se může stát každá fyzická nebo právnická osoby vydáním průkazu uživatele na základě vyplnění přihlášky ověřené knihovníkem podle osobních dokladů uživatele.
2)      Knihovna vyžaduje k registraci následující osobní údaje: jméno, příjmení, rok narození, bydliště.
3)      Knihovna je oprávněna zpracovávat osobní údaje uživatel na základě registrace na Úřadu pro ochranu osobních údajů, Havelkova 22, 130 00 Praha 3.
4)      Osobní údaje uživatelů bude knihovna zpracovávat podle zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů, k čemuž zřizovatel schválí Směrnici o ochraně osobních údajů v knihovně, která je přílohou tohoto KŘ.
 
Čl. 4
Základní povinnosti a práva uživatelů knihovny
 
1.      Uživatelé jsou povinni řídit se a dodržovat KŘ a pokyny knihovníka. Musí se podrobit stanoveným opatřením, která jsou potřebná pro udržení pořádku a ochranu majetku. Jsou povinni zachovávat v prostorách knihovny klid a pořádek.
  1. Jestliže uživatel nedodržuje tato opatření, může být dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny. Tím není zbaven odpovědnosti za způsobenou škodu a povinnosti nahradit ji podle platných předpisů.
  2. Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat písemně nebo ústně knihovníkovi.
 
Čl. 5
Pokyny k využívání výpočetní techniky
 
1.      Uživatel je povinen používat v knihovně pouze programové vybavení, které mu knihovna poskytuje.
  1. Uživateli je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny a nainstalovaných aplikací a programů v knihovně.
  2. Uživatel může kopírovat na formátované diskety informace získané z bází dat zpřístupněných na internetu.
  3. Uživatel nese plnou odpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače, které by jakýmkoliv způsobem mohly mít vliv na provoz počítače, dále je uživatel plně odpovědný za škody vzniklé jeho neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry.
  4. Získané informace a data ( v jakékoliv formě, na jakémkoliv médiu) slouží výhradně k osobní potřebě uživatele a k jeho studijním účelům. Není povoleno je jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat (ani v počítačové síti), prodávat nebo jinak využívat zejména ke komerčním účelům.
  5. Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat ( viz zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon)
 
III. Výpůjční řád
 
Čl. 6
 
Zpřístupňované knihovní dokumenty
 
1.      Knihovna půjčuje knihovní dokumenty (dále jen dokumenty) z vlastního knihovního fondu, z knihovního fondu jiné knihovny prostřednictví meziknihovních služeb nebo prostřednictvím výměnných souborů.
2.      Meziknihovní službu zprostředkuje knihovna na požádání uživatele podle § 14 KZ, vyhlášky Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb. a metodických pokynů NK ČR.
Čl. 7
Rozhodnutí o půjčování
 
1.      Mimo knihovnu si může uživatel půjčit všechny dokumenty uvedené v čl. 6 odst. 1 tohoto KŘ s výjimkou dokumentů:
 
a)      kterým by hrozilo nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození,
b)      které jsou zapotřebí k běžnému provozu knihovny,
c)      jejichž půjčování by bylo v rozporu s obecnými předpisy (porušení autorských práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické literatury apod.),
d)      které byly vypůjčeny z jiných knihoven prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby (MVS, MMVS) s podmínkou výpůjčky pouze v prostorách knihovny,
 
Čl. 8
Postupy při půjčování
 
1.      Před převzetím výpůjčky si má uživatel dokument prohlédnout, ihned ohlásit všechny závady a ověřit si zápis závad v poznámce automatizovaného výpůjčního systému.
2.      Uživatel může ústně požádat o rezervaci dokumentu.
 
 
Čl. 9
Výpůjční lhůty
 
1.      Výpůjční lhůta pro půjčování mimo knihovnu je 1 měsíc. Výpůjční lhůta může být prodloužena až třikrát o jeden měsíc, požádá-li o to uživatel před jejím uplynutím a nežádá-li dokument další uživatel. V odůvodněných případech je možné povolit novou výpůjčku téhož dokumentu, ale jen po jeho předložení.
2.      Knihovna je oprávněna bez udání důvodu stanovit kratší výpůjční lhůtu, případně žádat vrácení půjčeného dokumentu před uplynutím výpůjční lhůty.
 
Čl. 10
Vrácení vypůjčeného dokumentu
 
1.      Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej vypůjčil. Jinak nese odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit knihovně náklad na opravu dokumentu, popřípadě uhradit škodu jako při ztrátě dokumentu.
2.      Je zakázáno zpracovávat text vypůjčeného dokumentu graficky podtrháváním, zvýrazňováním, psaním poznámek na okraj nebo jiným způsobem do vypůjčeného dokumentu zasahovat.
 
Čl. 11
Práva povinnosti uživatelů pro půjčování mimo knihovnu
 
1.      Pro půjčování knihovních fondů platí ustanovení občanského zákoníku o půjčování věcí.
2.      Mimo knihovnu může mít uživatel vypůjčen počet knih bez omezení.
3.      Uživatel nesmí vypůjčený dokument dalším osobám. Ručí za něj po celou dobu výpůjčky, dokud má knihovna o výpůjčce záznam.
4.      Jestliže uživatel nevrátí půjčený dokument ve stanovené lhůtě, účtuje knihovna uživateli poplatek z prodlení.
5.      Jestliže uživatel ani po upomenutí půjčený dokument nevrátí, bude se vrácení vymáhat právní cestou. Při vymáhání půjčeného dokumentu právní cestou účtuje knihovna manipulační poplatek jako náhradu za náklady spojené s přípravou tohoto vymáhání i náklady právního zastoupení.
6.      Do vypořádání pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.
 
Čl. 12.
Reprografické a jiné kopírovací služby
 
1.      Knihovna může podle povahy dokumentu nahradit jeho půjčení kopií.
2.      Reprografické a jiné kopírovací služby se poskytují z fondu knihovny nebo z fondů jiné knihovny v rámci MVS. Uživatel, pro kterého byla kopie zhotovena, je povinen s ní zacházet v souladu s ustanovením zákona č. 121/2000 Sb. – autorský zákon.
3.      Knihovna může odmítnout zhotovit kopie je-li zhotovení kopie v rozporu s právními předpisy ( porušení autorských práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické literatury apod.)
4.      Knihovna může pro svého uživatele objednat zhotovení kopie v českých knihovnách nebo zahraničí. Uživatel, pro kterého byla tato kopie zhotovena, je povinen zacházet s ní v souladu s ustanovením autorského práva a v souladu s ustanoveními knihovny, jež kopii zhotovila.
 
IV. Postihy za nedodržení ustanovení knihovního řádu
 
Čl. 13.
Ztráty a náhrady
 
1.      Uživatel je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození dokumentu a ve lhůtě stanovené knihovnou nahradit škodu.
2.      O způsobu náhrady rozhoduje knihovna. Může požadovat náhradu škody uvedením do původního stavu obstaráním náhradního výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání a vazbě nebo vázané kopie ztraceného dokumentu. Jestliže uvedení do původního stavu není možné nebo účelné, může knihovna požadovat jako náhradu totéž dílo v jiném vydání, jiné dílo nebo finanční náhradu. Finanční náhradu stanovuje knihovna.
3.      Uživatel je povinen hradit i všechny náklady, které knihovně v souvislosti se ztrátou vznikly.
4.      Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.
 
Čl. 14.
 
Poplatky za přestupky proti knihovnímu řádu
 
1.      Poplatek z prodlení
-         povinnost platit poplatek z prodlení nastává dnem, který následuje po skončení stanovené výpůjční lhůty. Připadá-li poslední den stanovené lhůty na den, kdy je knihovna zavřena, posunuje se na nejbližší další výpůjční den
 
2.      Vymáhání vrácených výpůjček
 
-         nezávisle na vymáhání poplatků z prodlení vymáhá knihovna upomínkami vrácení dokumentů. Po čtyřech bezvýsledných upomínkách následuje vymáhání právní cestou
 
3.      Ztráta průkazu uživatel
-         za manipulaci a vystavení duplikátů průkazu uživatele ztraceného v období jeho platnosti ( původní nebo obnovené) se účtuje manipulační poplatek.
 
 
Čl. 15.
Náhrada všeobecných škod
 
1.      Uživatel je povinen nahradit škodu zaviněnou přímo nebo zanedbáním povinnosti (podle občanského zákoníku § 442, odst. 2, kde se stanoví: „Škoda se hradí v penězích, požádá-li však o to poškozený a je-li to možné a účelné, hradí se škoda uvedením do předešlého stavu.“)
2.      Za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá uživatel podle obecně platných předpisů.
 
V. závěrečné ustanovení
 
1.      Výjimky z KŘ povoluje vedoucí knihovny.
2.      Nedílnou součástí KŘ jsou přílohy
3.      Tímto se ruší knihovní řád ze dne 4.1. 1988
4.      Tento knihovní řád platí na dobu neurčitou.
 
 
VI. Přílohy Knihovního řádu
 
1.      Ceník placených služeb a poplatků
2.      Směrnice o nakládání s osobními údaji uživatelů knihovny
 
                                                                                
 
         
     Ve Střelských Hošticích                         
     Dne : 25.10. 2002